ŠTA SU TO „AKTIVNE ŠKOLE“?

Program „Aktivne škole“ preuzima pristup škola koje promovišu zdravlje (Health Promoting Schools), kao i postojeća iskustva u svetu, sa ciljem podsticanja i osnaživanja cele škole da, u saradnji sa roditeljima i lokalnom zajednicom, promoviše fizičku aktivnost i blagostanje u svojoj školskoj zajednici.

Aktivne škole obezbeđuju kvalitetno fizičko vaspitanje i širok izbor vannastavnih sportskih aktivnosti, tako da svi učenici, bez obzira na pol, uzrast, sposobnosti, interesovanja i druge razlike, mogu da vežbaju, druže se i uživaju u fizičkoj aktivnosti!

Aktivne škole znaju i cene doprinos redovne fizičke aktivnosti zdravlju i razvoju dece. Cela škola se trudi da doprinese formiranju zdravog životnog stila učenika i da ih usmeri ka aktivnom i kreativnom korišćenju slobodnog vremena. Aktivne škole tesno sarađuju sa roditeljima i lokalnom zajednicom, jer imaju zajednički cilj: zdravlje i blagostanje dece!

ZAŠTO „AKTIVNE ŠKOLE“?

Važno je da škola podrži sve učenike u bavljenju fizičkom aktivnošću i sportom, jer redovno bavljenje fizičkom aktivnošću donosi brojne koristi:

 • Fizički aktivna deca imaju veće šanse da postanu zdrave odrasle osobe.
 • Fizička aktivnost doprinosi zdravlju kostiju i mišića, prevenciji gojaznosti i dijabetesa tipa 2, kontroli faktora rizika za mnoga hronična oboljenja, kao i mentalnom zdravlju, uključujući veće samopoštovanje i redukciju anksioznosti i depresije.
 • Deca koja su u dobroj fizičkoj kondiciji imaju bolji školski uspeh, manje izostanaka iz škole i manje disciplinskih problema, a aktivne pauze mogu poboljšati školsko postignuće i ponašanje učenika u učionici.
 • Fizički aktivna deca su manje podložna stresu, imaju pozitivne stavove prema školi i sebi, manje su agresivna i bolje se igraju sa vršnjacima.
 • Redovno bavljenje fizičkom aktivnošću i školskim sportom smanjuje rizik od usvajanja nezdravih ponašanja kao što su pušenje ili zloupotreba droga i alkohola.
 • Fizička aktivnost i školski sport mogu značajno doprineti atmosferi u školi, jačajući osećaj zajedništva, prihvatanja i uspešnosti svih učenika.
 • Na širem planu, fizička aktivnost doprinosi smanjenom mortalitetu i morbiditetu, podstiče socijalnu inkluziju, umanjuje troškove zdravstvene zašite i dr. 

 PO ČEMU SU „AKTIVNE ŠKOLE“ POSEBNE?

Aktivne školepredstavljaju najpovoljniji okvir za podsticanje šireg uključivanja dece u fizičku aktivnost i sport, jer su to škole koje dostižu visoke standarde u nekoliko važnih aspekata funkcionisanja škole:

1) nude kvalitetnije fizičko vaspitanje za sve učenike;

2) imaju bogatiju i kvalitetniju ponudu vannastavnih aktivnosti iz ove oblasti;

3) čvršće su povezane sa roditeljima i lokalnom zajednicom (npr. saradnja sa sportskim klubovima i sportskim stručnjacima, korišćenje materijalnih resursa u zajednici i sl.);

4) imaju poboljšanje materijalnih resursa za fizičko vaspitanje i sport u školi;

5) obezbeđuju podršku profesionalnomrazvoju nastavnika fizičkog vaspitanja.

KAKO SE UKLЈUČITI U PROGRAM „AKTIVNE ŠKOLE“?

Sve osnovne škole u Vojvodini imaju pravo apliciranja za programAktivne škole“. Nakon registrovanja, škole pristupaju akreditacionoj proceduri, čiji је ishod dobijanje sertifikata „Aktivna škola“. Akreditaciono telo formirano je na nivou interresorne saradnje: Pokrajinskog sekretarijata za sport i omladinu, Pokrajinskog sekretarijata za obrazovanje, propise, upravu i nacionalne manjine - nacionalne zajednice, Pokrajinskog sekretarijata za zdravstvo, socijalnu politiku i demografiju, Instituta za javno zdravlje Vojvodine i Fakulteta sporta i fizičkog vaspitanja u Novom Sadu. Program ima poseban sajt www.aktivneskolevojvodine.rs sa pratećim resursima važnim za implementaciju programa (materijali za nastavnike, roditelje, učenike, korisni linkovi i sl.), on-line registracijom, e-biltenom, podacima o školama uključenim u program i dr. U procesu akreditacije, koristiće se instrument samovrednovanja, fokusiran na sedam celina (modula):

 1. Školske politike koje se odnose na fizičku aktivnost;
 2. Fizičko vaspitanje;
 3. Vannastavne aktivnosti;
 4. Materijalni resursi;
 5. Saradnja sa roditeljima i lokalnom zajednicom;
 6. Profesionalni razvoj i podsticanje fizičke aktivnosti osoblja;
 7. Evaluacija.

Akreditacija važi naredne tri godine. Sertifikat „AKTIVNA ŠKOLA“ za roditelje, nastavnike, učenike i lokalnu zajednicu, predstavlja oznaku kvaliteta i posvećenosti škole zdravom odrastanju, školskom postignuću i blagostanju učenika!