„Aktivne škole“
-Od ideje do realizacije-

 

 1.  Formiranje reprezentativnog tima u okviru škole zaduženog za prijavu i dalji proces akreditacije škole. Tim sadrži predstavnike nastavnika, učenika, nenastavnog osoblja, roditelja i lokalne zajednice.

  2.    On-line prijavljivanje škole i preuzimanje instrumenta samoevaluacije i dodatnih instrukcija.

  3.    Samovrednovanje škole korišćenjem utvrđenog instrumenta.

  4.    Izrada akcionog plana škole koji sadrži pripritetna unapređenja u oblastima koje su bile predmet samovrednovanja.

  5.    Dostavljanje rezultata samovrednovanja (sa dokazima koji potvrđuju rezultate samovrednovanja) i akcionog plana sa predviđenim unapređenjima, akreditacionom telu (www.aktivneskolevojvodine.rs)

  6.    Akreditaciono telo razmatra pristiglu dokumentaciju. Na osnovu analize dostavljene dokumentacije, akreditaciono telo donosi sledeću ocenu:
  a.    Ukoliko škola ostvari ukupni rezultat* manji od 80% od maksimalnog broja poena i/ili ima manje od 50% poena u bar jednom modulu,  školi se dodeljuje status „Škola kandidat“ (imaju pravo da ponovo apliciraju za certifikat „Aktivna škola“ kada procene da su ostvarili napredak)
  b.    Ukoliko škola ostvari ukupno 80% i više od maksimalnog broja poena, a da pri tom ima najmanje 50% od maksimalnog broja poena u svim modulima, kvalifikuje se za posetu akreditacione komisije.

  7.    Nakon posete školi, akreditaciono telo donosi konačnu odluke o statusu škole:
  a.    Ukoliko škola ispunjava sve predviđene kriterijume dobija status „Aktivne škole“ i dodeljuje joj se certifikat. Akreditacija važi tri godine.
  b.    Ukoliko škola ne ispunjava sve predviđene kriterijume dobija status „Škola kandidat” i ima pravo da ponovo aplicira za certifikat „Aktivna škola” kada proceni da je ostvarila neophodni napredak.

  8.    Škole sa certifikatom “Aktivna škola” dužne su da sprovode samovrednovanje jednom godišnje i dostavljaju rezultate samovrednovanja akreditacionom telu.

  9.    Nakon isteka certifkacionog perioda od tri godine, škola može da ponovo aplicira za certifikat „Aktivne škole”.BENEFITI ŠKOLA:

 • Mogućnost da škole istaknu certifikate na svojim sajtovima i ulazima u škole, kao prepoznatljivo obeležje kvaliteta;
 • Automatski ulaze u registar Aktivnih škola;
 • Mogućnost korišćenja tekuće podrške stručnog tima „Aktivnih škola“;
 • Pravo na besplatne radionice i edukacije u sklopu programa;
 • Eventualno, škole mogu biti nagrađene setom sportskih rekvizita i opreme kao i sufinansiranjem stručnog usavršavanja nastavnika i nabavkom literature
 • Očekuje se pozitivan efekat na školsko postignuće učenika, školsku kulturu i ukupnu efektivnost škole.