logo sio pngKada je 5. decembra 2013. godine jednoglasno, od strane svih poslaničkih grupa u Skupštini AP Vojvodine, usvojena Strategija razvoja školskog sporta u AP Vojvodini za period 2013-2017. postavili smo sebi za cilj da i Akcioni plan za sprovođenje ove Strategije pripremimo u što kraćem roku, što smo i učinili, Vlada AP Vojvodine usvojivši ga 29. januara 2014. godine.
Na ova dva programska dokumenta, Stručna radna grupa Pokrajinskog sekretarijata za sport i omladinu radila je godinu dana, zaključno sa novembrom 2013. godine, a koji na sveobuhvatan, sistematičan i savremen način posmatraju školski sport nudeći konkretna, primenjiva i racionalna rešenja za njegovu revitalizaciju, izdvajajući tri pripriteta: javno zdravlje (unapređenje i očuvanje zdravlja danas dece, a sutra radnog stanovništva); što veći obuhvat dece (uključivanje što većeg broja đaka u programe školskih sportskih sekcija, naročito onih koji iz finansijskih ili drugih razloga nisu članovi sportskih klubova); prepoznavanje telenata (identifikacija talentovane dece kao podrška školskog sporta vrhunskom sportu).

 

Koncept aktivnih škola i školski sport

Preporuka Saveta Evrope u vezi sa afirmacijom fizičkog vaspitanja i sporta za decu i omladinu u svim evropskim državama (Recommendation of the Committee of Ministers…, 2003) upućuje na potrebu razvijanja škole kao mesta, u kojem se promoviše zdravlje na svim nivoima. Fizičko vaspitanje treba da bude suštinska komponenta kurikuluma, usko povezana sa ostalim školskim predmetima. Uloga škole kao centra za edukaciju o zdravom načinu života treba da bude naglašena i obogaćena, navodi se u pomenutoj Preporuci. Takođe, važno je da škole utiču na decu i omladinu da što više slobodnog vremena provode u bavljenju sportsko-rekreativnim aktivnostima.

Program „Aktivne škole“ preuzima pristup škola koje promovišu zdravlje (Health Promoting Schools, skr. HPS)

kao i postojeća iskustva u svetu, sa ciljem podsticanja i osnaživanja cele škole da, u saradnji sa roditeljima i lokalnom sredinom, promoviše fizičku aktivnost i blagostanje u svojoj školskoj zajednici.
Program „Aktivne škole“, fokusiran na unapređenje fizičke aktivnosti i razvijanje aktivnog životnog stila, trebalo bi da doprinese zdravlju učenika i drugih članova školske  zajednice, te stvaranju povoljnijih uslova za učenje i napredovanje učenika.
Sa aspekta razvoja sporta, „Aktivna škola“ predstavlja najpovoljniji okvir za podsticanje šireg uključivanja dece u sport, jer podrazumeva unapređivanje nekoliko važnih aspekata funkcionisanja škole:
1) kvalitetnije fizičko vaspitanje (obavezno za sve učenike;
2) bogatiju i kvalitetniju ponudu vannastavnih aktivnosti iz ove oblasti;
3) čvršće povezivanje sa roditeljima i lokalnom zajednicom (npr. saradnja sa sportskim klubovima i sportskim stručnjacima, korišćenje materijalnih resursa u zajednici i sl.),
4) poboljšanje materijalnih resursa za fizičko vaspitanje i sport u školi;
5) podrška profesionalnom razvoju nastavnika fizičkog vaspitanja.

Važno je da svi učenici u školi budu podržani u bavljenju fizičkom aktivnošću i sportom, jer je dokazano da fizički aktivna deca imaju veće šanse da postanu zdrave odrasle osobe. Fizička aktivnost doprinosi zdravlju kostiju i mišića, prevenciji gojaznosti i dijabetesa tipa 2, kontroli faktora rizika za mnoga hronična oboljenja, kao i mentalnom zdravlju, uključujući veće samopoštovanje i redukciju anksioznosti i depresije. Na širem planu, doprinosi smanjenom mortalitetu i morbiditetu, podstiče socijalnu inkluziju, umanjuje troškove zdravstvene zašite i dr. (Global Strategy on Physical Activity and Diet, 2004). Deca koja su u dobroj fizičkoj kondiciji imaju bolji školski uspeh, manje izostanaka iz škole i manje disciplinskih problema, a aktivne pauze mogu poboljšati kognitivno postignuće i ponašanje učenika u učionici (Active education: physical education, physical activity and academic performance, 2009). Aktivni učenici su manje podložni stresu, ispoljavaju pozitivne stavove prema školi i sebi, manje su agresivni i bolje se igraju sa vršnjacima (CAHPERD, 1992). Angažovanje u školskom sportu smanjuje rizik od usvajanja nezdravih ponašanja kao što su pušenje ili zloupotreba droga, a fizička aktivnost može značajno doprineti atmosferi u školi, donoseći doživljaj zajedništva, prihvatanja i uspešnosti (Promoting physical activity in schools, 2007).